تشریفات از فرودگاه تهران به تمام شهرستان های ایران برقرار شد 8/26/2013
 
انجام کلیه تشریفات از فرودگاه تهران به تمام شهرستان های ایران  به طور مستقیم برقرار شد.

مشهد
اهواز
تبریز
شیراز
کیش
ارومیه
رشت
اصفهان
و کلیه ی شهرهای ایران